‘అబ్దుల్ కలాం మెమోరియల్’రామేశ్వరంలోని ‘అబ్దుల్ కలాం మెమోరియల్’ లో ప్రతిష్టించిన ఆ మహామనిషి సంగీతసాధన చేస్తున్నప్పటి దృశ్యానికి శిల్పరూపం.

Comments

Popular Posts