పెద్దోళ్ళకి నీతులు చెప్పకు,మండుద్ది! కుర్రోళ్ళకి 'అసలు' చెప్పకు,కాలుద్ది!!

పెద్దోళ్ళకి నీతులు చెప్పకు-మండుద్ది!
కుర్రోళ్ళకి 'అసలు' చెప్పకు- కాలుద్ది!!

-ఎల్బీ శ్రీరాం

Comments

Popular Posts