'నీకంటే గొప్పవాళ్ళు' ఎంతోమంది ఉండచ్చు! 'నీలాంటి గొప్పవాడు' నువ్వొక్కడివే.

'నీకంటే గొప్పవాళ్ళు' ఎంతోమంది ఉండచ్చు!
'నీలాంటి గొప్పవాడు' నువ్వొక్కడివే

-ఎల్బీ శ్రీరాం 

Comments

Popular Posts