పాత విషయాన్ని 'కొత్తగా' చెప్పాలి!

పాత విషయాన్ని 'కొత్తగా' చెప్పాలి! 
కొత్త విషయాన్ని 'అర్థం అయ్యేలాచెప్పాలి!!

-ఎల్బీ శ్రీరాం

Comments

Popular Posts