ఎన్ని పరుపులెక్కినా...... ఇదే, చివరి మె..త్త..టి.....పరుపు!

ఎన్ని పరుపులెక్కినా...... 
ఇదే, చివరి మె..త్త..టి.....పరుపు!

-ఎల్బీ శ్రీరాం 

Comments

Popular Posts