రోజూ ఒక్క దీపమైనా వెలిగించు! ఏదో ఒక ముఖంలో!!-

రోజూ ఒక్క దీపమైనా
వెలిగించు!
ఏదో ఒక ముఖంలో!!

-ఎల్బీ శ్రీరాం 

Comments

Popular Posts