థాంక్స్ దేవుడా...నీ డబ్బిచ్చి మళ్ళీ తీసేసుకోలేదు--ఎల్బీ శ్రీరాం

...............
థాంక్స్ ...దేవుడా...
నీ డబ్బిచ్చి...
మళ్ళీ తీసేసుకోలేదు...

-ఎల్బీ శ్రీరాం

Comments

Popular Posts