ఏవండీ ...నేనంటే మీకు ఎంత ప్రేమో చెప్పండి?


భార్య: ఏవండీ ...నేనంటే మీకు ఎంత ప్రేమో చెప్పండి?
భర్త: 72%
భార్య: అదేంటి? 100% ఎందుకు కాదు?
భర్త: ...28% GST on *_Luxurious items*

#GST 

Comments

Popular Posts