మన్యసీమ మొనగాడు శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి బాల్యం, విప్లవ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టక పూర్వం నాటి చిత్రాలు

మన్యసీమ మొనగాడు, సాయుధ పోరాట యోధుడు, స్వాతంత్ర్య  సమర వీరుడు, మహోజ్వల శక్తి శ్రీ అల్లూరి సీతారామరాజు గారి బాల్యం,  విప్లవ కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టక పూర్వం, సాయుధపోరాటంలో అడుగిడిన తరవాత కాలం నాటి చిత్రాలు.

Comments

Popular Posts