ఎన్ని మెట్లెక్కినా,చిన్నప్పుడు చెట్లెక్కిన ఆనందం రాదు-ఎల్బీ శ్రీరాం

ఎన్ని మెట్లెక్కినా,
చిన్నప్పుడు చెట్లెక్కిన 
ఆనందం రాదు!

               -ఎల్బీ శ్రీరాం 

Comments

Popular Posts