ఈ సమయం వెళ్ళిపోతుంది

భగవద్గీతని అత్యంత సూక్ష్మంగా చెప్పారు కృష్ణ భగవానులు..అదీ రెండే రెండు పదాలలో...కులం, మతం, భాష, ప్రాంతం, వృత్తి తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరితో "ఔను..నిజమే కదా!" అని చెప్పించగలిగే శక్తివంతమైనది ఈ మెసేజ్.Nobody can debate on this!

Comments

Popular Posts