"మొక్కే" కదా అని పాతకపోతే, రేపు "చెట్లు" ఏవి మనకి??--ఎల్బీ శ్రీరాం

"మొక్కే" కదా అని పాతకపోతే,
రేపు "చెట్లు" ఏవి మనకి??

-ఎల్బీ శ్రీరాం

Comments

Popular Posts