ఒకరి నాశనాన్ని కోరుకునే వారు...

ఒకరి నాశనాన్ని కోరుకునే వారి
ప్రయత్నం తప్పక ఫలిస్తుంది.
ఎలా అంటే ఈ ప్రయత్నంలో
ఎదుటివారు నాశనo కాకపోయినా,
వారి నాశనం కోసం ప్రయత్నించేవారు

తప్పనిసరిగా నాశనం అవుతారు.

Comments

Popular Posts